Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Úvodní prohlášení

Správcem dat v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osob a souvisejícím zpracování osobních údajů) je Mand CZ s.r.o., IČO 24287881, se sídlem na adrese Vavřenova 1170/8, 142 00 Praha 4 – Braník (dále jen "správce").

Dále jen provozovatel domény: www.skryte-zarubne.cz

Správce můžete kontaktovat na:

Jméno: Petr Holeček

Email: info@mand.cz

Telefon: 732 647 417

Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace o identifikované nebo možné k identifikaci fyzické osobě. To zahrnuje fyzickou osobu, kterou je možné rovnou či ne přímo identifikovat, například jménem, identifikačním číslem, umístěním, síťovým identifikátorem nebo jedním či více zvláštními rysy fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identity dané osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a druhy zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo které získal na základě splnění vaší objednávky. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje potřebné pro splnění smlouvy.

III.

Zákonný základ a účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je:

Realizace vaší objednávky a plnění práv a povinností vyplývajících z kontraktu mezi vámi a správcem. Při objednávce jsou požadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné zpracování objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je požadováno pro uzavření a realizaci smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít ani ji plnit ze strany správce.

Správce neprovádí automatické individuální rozhodování podle čl. 22 GDPR. S tímto zpracováním jste souhlasil/a.

IV.

Doba uchovávání dat

Správce uchovává osobní údaje

po dobu potřebnou k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, maximálně však 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje smaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

zapojené do dodávky zboží / služeb / realizace plateb na základě smlouvy, poskytující služby provozování e-shopu (Shoptet a AntStudio) a další služby související s provozem e-shopu, poskytující marketingové služby.
Správce nemá v plánu předávat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailových / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

Podle podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup k vlastním osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, nebo omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce deklaruje, že přijal všechna potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů, ať už online (Eset, GoogleDrive) nebo v listinné podobě (uzamčená místnost).
Správce uvádí, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
Správce má právo tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na váš e-mail, který jste poskytl/a správci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31.8.23.

WWW.SKRYTE-ZARUBNE.CZ

Zpět do obchodu